Regulamin

Przedstawiony regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego biuropodrozymax.pl znajdującego się pod adresem URL: https://biuropodrozymax.pl/. Korzystanie ze strony internetowej https://biuropodrozymax.pl/. oznacza, że akceptujesz warunki określone w niniejszym regulaminie i zobowiązujesz się do jego przestrzegania.

 

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. Właścicielem serwisu internetowego biuropodrozymax.pl jest MAX Spółka Jawna Majchrzak z siedzibą w Raciborzu, 47-400, przy ul. Nowa 9, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000008752, NIP 6391001075, REGON: 272024107. Serwis umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji i zakup imprez turystycznych poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej.

 

§ 1. Podstawowe objaśnienia

 1. Touroperator (Organizator) - biuro turystyczne, które jest organizatorem prezentowanych na stronach serwisu ofert turystycznych.
 2. Agent - biuro turystyczne, którego działalność polega na prezentowaniu oraz stałym pośredniczeniu w zawieraniu Umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatorów posiadających wymagane dokumenty w kraju (koncesję) a także na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.
 3. Konsultant - pracownik Biura Podróży MAX zajmujący się kompleksową obsługą Klienta związaną z prezentowanymi ofertami na stronach portalu.
 4. MAX Spółka Jawna Majchrzak - właściciel Serwisu
 5. Serwis - serwis internetowy https://biuropodrozymax.pl/.
 6. Usługa turystyczna – przewóz pasażerów, zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów lub inna usługa świadczona podróżnym, która nie stanowi integralnej części usług wymienionych powyżej, świadczona przez Touroperatora, w której sprzedaży pośredniczy MAX Spółka Jawna Majchrzak
 7. Impreza turystyczna – połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podroży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określony przez MAX Spółka Jawna Majchrzak, określający rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 9. Ustawa – ustawa z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 10. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu.

 

§ 2. Zasady korzystania z Serwisu internetowego biuropodrozymax.pl

 1. Korzystając z Serwisu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą własną odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
 2. Użytkownik korzysta z Serwisu tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.
 3. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Dokonanie rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
 5. Właściciel portalu nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez wad, usterek, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji Internetowej oraz że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych z serwisu informacji.
 6. Dane osoby, rezerwującej imprezę turystyczną, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem nie zrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w w. w. dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi.
 7. Dokonując rezerwacji klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty.

§ 3. Rezerwacja Imprezy Turystycznej

 1. Zarezerwowanie wycieczki turystycznej może odbyć się następująco:
  1. w serwisie internetowym https://biuropodrozymax.pl/ zostają udostępnione oferty turystyczne wybranych Touroperatorów zawierające szczegółowy program, świadczenia oraz koszty imprezy. Po zapoznaniu się i wybraniu przez Państwa interesującej oferty możecie dokonać wstępnej rezerwacji on-line poprzez formularz rezerwacyjny (klikając "Kup on-line"),
  2. drogą e-mailową
  3. telefonicznie bezpośrednio u Konsultanta pod nr Infolinii 32 441 80 80.
 2. Dokonanie rezerwacji Imprezy Turystycznej jest przyjęte jako złożenie przez Klienta wiążącej oferty zawarcia z danym Organizatorem Turystycznym umowy o świadczenie usług turystycznych na warunkach określonych w rezerwacji. Po uzyskaniu potwierdzenia Państwa rezerwacji zawierającej w sposób oczywisty istotne postanowienia umowy o świadczenie usług turystycznych dochodzi do zawarcia umowy na warunkach określonych w Państwa rezerwacji oraz potwierdzeniu.
 3. Po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji Klient dokonujący rezerwacji jest związany umową.
 4. Klient jest odpowiedzialny za czynności zrobione w imieniu swoim a także wszystkich podanych w zleceniu rezerwacji uczestników Imprezy Turystycznej. MAX Spółka Jawna Majchrzak jest odpowiedzialny za prawidłowe pośrednictwo oraz pomoc przy dokonaniu rezerwacji imprezy turystycznej dostępnej na stronie internetowej https://biuropodrozymax.pl/.
 5. Za prawidłowe wykonanie świadczeń objętych zarezerwowaną imprezą turystyczną ponosi podmiot, który zawarł umowę z Klientem.
 6. Touroperator może dokonać zmiany a także wycofać Imprezę Turystyczną ze sprzedaży. W takim wypadku rezerwacja będzie anulowana bez kosztowo. MAX Spółka Jawna Majchrzak nie ma wpływu na dokonywanie tych zmian przez Touroperatora. Warunki Uczestnictwa określają zasady dokonywania zmian, są one podpisywane przez Klienta przy dokonaniu rezerwacji.

§4. Cena imprezy turystycznej

 1. Cena zakupionej wycieczki turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki turystycznej, a w szczególności: opłatę za zakwaterowanie, opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym), opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki, podatki, opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych, inne zgodne z opisem wycieczki.
 2. Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Właściciel serwisu internetowego nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszenie lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.
 3. Z uwagi na fakt, że cena wycieczki turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za wycieczkę turystyczną może ulec zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty, jednakże zmiana ceny nie może nastąpić w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.
 4. Ceny mogą ulec zmianie z powodów określonych przez Touroperatora przewidzianych w jego warunkach uczestnictwa.
 5. Ostateczna cena zakupu imprezy turystycznej nie jest gwarantowana przez Właściciel serwisu internetowego w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Organizatora wycieczki turystycznej.
 6. MAX Spółka Jawna Majchrzak zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa oraz pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym biuropodrozymax.pl zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa imprezy turystycznej.

§5. Regulowanie płatności

 1. MAX Spółka Jawna Majchrzak jest uprawniona do przyjęcia od Klienta, w imieniu Touroperator, należności za zakupione usługi.
 2. Należności za zakupione usługi i świadczenia płatne są wg warunków podróżowania i płatności wybranego organizatora lub przewoźnika w uzgodnionych terminach na rachunek bankowy MAX Spółka Jawna Majchrzak lub u organizatora podróży. Jako datę dokonania zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku odbiorcy. Gwarantuje to terminowe otrzymanie dokumentów podróży przez podróżnego. Brak opłaty za zarezerwowane świadczenia i usługi, w wyznaczonym warunkami uczestnictwa terminie, upoważnia MAX Spółka Jawna Majchrzak do anulowania rezerwacji zgodnie z obowiązującymi warunkami podróżowania i płatności danego organizatora. Koszty anulacji powstałe w tym procesie obciążają Klienta
 3. Przelewu należy dokonać w terminie wskazanym przez Pracownika MAX Spółka Jawna Majchrzak.
 4. Potwierdzenie przelewu należy przesłać drogą elektroniczną na adres email centrala@maax.pllub też przedstawić w siedzibie biura MAX Spółka Jawna Majchrzak wraz z następującymi danymi:
  - numer płatności (rezerwacji),
  - imię i nazwisko podróżnego.
 5. Przesłanie nieprawdziwego potwierdzenia przelewu bankowego będzie uważane jako próba wyłudzenia i przekazane zostanie stosownym organom ścigania/
 6. Nie jest możliwe wycofanie się od umowy w terminie ustawowym 14 dni. Warunki rezygnacji wynikają z Ogólnych Warunków Podróżowania i Płatności.
 7. Jeśli Touroperator oświadczy, że nie może przyjąć zgłoszenia podróży, to kwota zaliczki uiszczona w momencie zgłoszenia zostaje niezwłocznie zwrócona Klientowi.

§6. Zmiana rezerwacji

 1. Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Touroperatora. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Touroperatora Imprezy Turystycznej.
 2. Dokonanie zmian w rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest poprzez e-mail, rezerwacje@biuropodrozymax.pl podając nazwisko i numer rezerwacji lub przez kontakt telefoniczny z Konsultantem pod numerem +48 32 441 80 80.

§ 7. Anulowanie rezerwacji

 1. Klient, któremu nieprzewidziane sytuacje uniemożliwią uczestnictwo w wykupionej Imprezie Turystycznej może zrezygnować z imprezy na zasadach określonych w zaakceptowanych Warunkach Uczestnictwa danej imprezy.
 2. W dniu zakupu imprezy turystycznej Klient może jako dodatkową opcję wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy. Konsultant MAX Spółka Jawna Majchrzak przedstawi wszystkie szczegóły dotyczące ubezpieczenia.
 3. Rezygnację z wybranej imprezy lub pobytu Konsultant przyjmuje wyłącznie w formie pisemnej poprzez wysłanie drogą elektroniczną lub listownie (listem poleconym) zlecenia rezygnacji.
 4. Po otrzymaniu od Klienta rezygnacji Konsultant niezwłocznie przekaże pismo do Touroperatora.
 5. MAX Spółka Jawna Majchrzak zastrzega możliwość anulowania imprez turystycznych przez Organizatorów na zasadach zawartych w ogólnych warunkach uczestnictwa Touroperatora.
 6. MAX Spółka Jawna Majchrzak nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora wycieczki. Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Touroperatora Imprezy , przesyłane będą przez Konsultanta pod wskazany w formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.

§ 8. Obsługa po-sprzedażowa

 1. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Konsultantem i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.
 2. Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z Biurem Podróży MAX aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.
 3. Konsultant poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Touroperatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Touroperatora świadczeń zawartych w Umowie zakupionej Imprezy turystycznej. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Touroperator Imprezy turystycznej.
 2. Reklamacje rozpoznaje Touroperator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej.
 3. Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez MAX Spółka Jawna Majchrzak były najwyższej jakości.
 4. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w Biurze Podróży MAX mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje związane z jakością obsługi przez MAX Spółka Jawna Majchrzak należy składać na adres siedziby firmy lub wysyłać je na adres internetowy rezerwacje@biuropodrozymax.pl. MAX Spółka Jawna Majchrzak rozpatrzy Państwa reklamację w terminie nieprzekraczalnym 14 dni od daty otrzymania.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, zawierać co najmniej: oznaczenie Usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Usługobiorcą) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez MAX Spółka Jawna Majchrzak rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.
 3. MAX Spółka Jawna Majchrzak właściciel Biura Podróży MAX nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez MAX Spółka Jawna Majchrzak, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od MAX Spółka Jawna Majchrzak, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.
 4. Korzystając z usług świadczonych przez Biuro Podróży MAX oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.